Đăng Ký Nhà Cung Cấp

Hướng dẫn và đăng ký nhà cung cấp (Huấn Luyện bay) cho tiếp viên các khu vực