Thông báo Em xi đăng ký ncc víp toàn bộ khu vực hải phòng